Symcha Zylberpic + Szajndl Knopmacher

Symcha Zylberpic ‎(I1931)‎
Birth 4 May 1870 Miedzyrzec Podlaski, , Biala Podlaska, Poland
Death 1942 ‎(Age 71)‎ Miedzyrzec Podlaski, , Biala Podlaska, Poland
F1338

Szajndl Knopmacher ‎(I1925)‎
Birth 6 June 1876 25 Miedzyrzec Podlaski, , Biala Podlaska, Poland
Death 1942 ‎(Age 65)‎ Miedzyrzec Podlaski, , Biala Podlaska, Poland
Szmul Knopmacher ‎(I1912)‎
Birth 13 November 1850 20 21 Miedzyrzec Podlaski, , Biala Podlaska, Poland
Death Yes
F675
Rywka Zamdperel ‎(I1923)‎
Death Yes
Children
Ela Zylberpic ‎(I3559)‎
Birth 9 May 1894 24 17 Miedzyrzec Podlaski, , Biala Podlaska, Poland
Death 19 December 1895 ‎(Age 19 months)‎ Miedzyrzec Podlaski, , Biala Podlaska, Poland
Israel Elimelech Zylberpic ‎(I1932)‎
Birth 5 January 1896 25 19 Miedzyrzec Podlaski, , Biala Podlaska, Poland
Death 4 August 1954 ‎(Age 58)‎ Herzeliya, Israel
Mejer Zylberpic ‎(I1974)‎
Birth 9 February 1898 27 21 Miedzyrzec Podlaski, , Biala Podlaska, Poland
Death 14 August 1987 ‎(Age 89)‎ Herzeliya, Israel
Pesach Zylberpic ‎(I3560)‎
Birth 10 March 1900 29 23 Miedzyrzec Podlaski, , Biala Podlaska, Poland
Death 10 May 1902 ‎(Age 2)‎ Miedzyrzec Podlaski, , Biala Podlaska, Poland
Jankel Zylberpic ‎(I3561)‎
Birth 29 May 1902 32 25 Miedzyrzec Podlaski, , Biala Podlaska, Poland
Death 4 August 1903 ‎(Age 14 months)‎ Miedzyrzec Podlaski, , Biala Podlaska, Poland
Dwojra Zylberpic ‎(I1963)‎
Birth about 1904 33 27 Miedzyrzec Podlaski, , Biala Podlaska, Poland
Death 1942 ‎(Age 38)‎ Miedzyrzec Podlaski, , Biala Podlaska, Poland
Rywa Zylberpic ‎(I1983)‎
Birth 1907 36 30 Miedzyrzec Podlaski, , Biala Podlaska, Poland
Death 1942 ‎(Age 35)‎ Miedzyrzec Podlaski, , Biala Podlaska, Poland
Elka Perel Zylberpic ‎(I1968)‎
Birth 10 December 1907 37 31 Miedzyrzec Podlaski, , Biala Podlaska, Poland
Death 17 August 2002 ‎(Age 94)‎ Montreal, , Qu├ębec, Canada
Fradl Zylberpic ‎(I1967)‎
Birth 1910 39 33 Miedzyrzec Podlaski, , Biala Podlaska, Poland
Death 1942 ‎(Age 32)‎ Miedzyrzec Podlaski, , Biala Podlaska, Poland
Rywka Zylberpic ‎(I3562)‎
Birth 1911 40 34 Miedzyrzec Podlaski, , Biala Podlaska, Poland
Death Yes

Family Group Information   (F678)
Marriage Marriage 1893 Miedzyrzec Podlaski, , Biala Podlaska, Poland

Last Change Last Change 12 May 2013 - 10:29